Център за обществена подкрепа – гр. Поморие търси „Социален работник в социална услуга”

Център за обществена подкрепа – гр. Поморие, обявява за свободно работно място:

– 1 щатна бройка – „Социален работник в социална услуга”;

Длъжност, звено, териториално звено:

Социален работник в социална услуга, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на хуманитарните науки: „Социални дейности”, „Социална педагогика”.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Провежда социална работа по методики според конкретния случай с деца и техните семейства, потребители на ЦОП – Поморие. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на потребителя на соц. услуги; Разработва индивидуални планове за предоставяне на социални услуги; Осъществява социална работа по индивидуален случай на деца в риск и техните семейства; Работи на терен и извършва мобилна социална работа; Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с деца, маргинални групи и др. потребители на социалната услуга в общността; Консултира, обучава, придружава, посредничи и работи с деца в риск, в определени случаи и с деца със специални потребности, деца с противообществени прояви и техните семейства. Участва в процеса на социална интеграция, адаптация и придобиване на различни социални умения от детето и родителите. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

– да притежават опит в работата с деца в риск по смисъла на ЗЗД, деца с увреждания и техните семейства;

– да познават етичния кодекс за работа с деца;

– да умеят да работят в екип;

– да умеят да планират и приоритизират работата си;

– да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.

– опит в сферата се счита за предимство;

– сертификати, удостоверяващи придобити допълнителни умения и квалификации по основни направления;

Работно време:

8 часов работен ден, при петдневна работна седмица, от 08:30ч. до 17:00ч. (обедна почивка от 12:30ч.-13:00ч.)

Други условия:

· срочен трудов договор на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ – за заместване на работник или служител, който отсъства от работа и във връзка с чл. 70 от КТ (срок на изпитание – 6 месеца в ползва на работодателя).

· транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи.

· основна заплата: 680 лв.

· начисления върху основната заплата, клас прослужено време 1% на година + 3% СБКО.

· полагаем платен годишен отпуск: 20 дни

Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:

1. по документи (Европейски формат на автобиография, мотивационно писмо);

2. интервю – събеседване;

Място и срок за подаване на документи:

ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

ЧР – Антоанета Илиева, тел.: 0596/22351;

Управител ЦОП – Григор Йорданов: 0882420038; 0596/32435

Всеки работен ден, от 09:00ч. до 12:00ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

Краен срок за подаване на документи: 09.03.20г. вкл.