Конкурс за есе на тема „За качеството на законодателния процес – какво може да се подобри“

За четвърти пореден път Фондация „Български институт за правни инициативи“ съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:


„За качеството на законодателния процес – какво може да се подобри“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Изисквания към кандидатите:
 В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.


Изисквания към есето:
 Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;
 Есетата трябва да проблематизират правните и политическите аспекти на законодателния процес в България, както и да дадат субективна преценка на участника за качеството на този процес. Участниците следва да направят преглед на съществуващата законодателна рамка, както и анализ на различните процедури, по пътя на които един проектозакон бива обективиран в правния мир. Важно е те да представят и своите виждания за подобряването на законодателния процес, като вземат предвид и достиженията в други държави.
 Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо.


НАГРАДЕН ФОНД
Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.


На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:
 Първа награда – 500 лв.
 Втора награда – 400 лв.
 Трета награда – 200 лв.
Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.


КРАЕН СРОК
Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2021 г. (вторник), 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org1.
В заглавното поле на придружаващия имейл поставете текст “konkurs za ese“.