Учител по математика в образователен комплекс “Цар Симеон Велики”

Основни приоритети и отговорности на длъжността:
● Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по математика или модул, по който преподава.
● Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците, според визията на училището.
● Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.
● Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава.

● Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване.
● Участва в обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.
● Съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.
● Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.
● Изготвя годишен план за работата си и писмени срочни и годишни отчети за извършената дейност.

Основни умения и компетенции:
● Комуникационни умения – успява да се адаптира към различни комуникационни стилове с цел да подпомогне технологичните процеси в училището, да умее да разговаря и изгражда отношения с ключови партньори на училището.
● Аналитично мислене – идентифицира възможности за подобрение, предлага решения, оценява собствения си напредък, оценява нуждите на екипа от подкрепа.
● Професионализъм – да спазва срокове, да подхожда с отговорност и постоянство в работата си, да има внимание към детайла.
● Проактивност и инициативност – да е проактивен и да участва в събитията на училището, да се включва в работни групи, за да допринася с технологични решения.
● Постоянно учене – макар ориентиран към резултати, винаги да се стреми да се усъвършенства и да надгражда знанията и уменията си, както и да помага на екипа да го прави.

Общи отговорности:
● Професионално представлява „ЧСУ „Цар Симеон Велики““ ЕООД.
● Сътрудничи с останалите служители за осигуряване на последователност на процесите.
● Изпълнява други задължения, определени от ръководството.
● Действа съгласно вътрешните правила и процедури на фирмата.

тел: 02 997 7454, моб.: +359 879 216 099, ел.поща: office@tzarsimeon.bg