СТАЖАНТ в ОБЩИНСКА БАНКА АД

Общинска Банка АД е компания с традиции в предлагането на стажантски програми и предоставяне възможност за изява на младите хора. Банката за поредна година организира стажове за студенти, които имат за цел, от една страна, запознаване с работата във финансова институция, с дейността и функциите на банката и нейните структурни звена, а от друга – предоставяне на възможност на студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението знания и умения чрез изпълнението на реални задачи във финансовата сфера.

Нашите предимства са:

–––––––––––––––

• Ще бъдете част от екипа на професионалисти;

• Ще се запознаете отблизо с най-добрите съвременни практики в банковото дело;

• Ще придобиете ценни практически умения и знания;

Ние търсим стажанти в Централно управление в областта на:

–––––––––––––––

• Финанси и счетоводство;

• Операции

• Корпоративно банкиране;

• Право;

• Съответствие;

• Информационни технологии;

И стажанти във филиали на Банката в гр. София – филиал „Денкоглу“ и филиал „Младост“ и за филиалите в градове: Бургас, Варна, Дупница, Монтана и Пещера.

Основни дейности, с които ще се занимава стажанта:

–––––––––––––––

• Обучава се да извършва касови операции във лева и валута – вноски, тегления, касови преводи, обмяна на валута на ФЛ и ЮЛ;

• Обучава се на продажби на банкови продукти;

• Подрежда и класира клиентски досиета;

• Архивира документи, съгласно вътрешните правила на банката;

• Обучава се да въвежда всички данни и реквизити на иницирани от клиенти платежни документи.

Продължителност на стажа:

–––––––––––––––

Продължителността на стажа в Банката е според Вашите желания и възможности, но не по-малко от 30 календарни дни и не повече от 6 календарни месеца в периода от 01.05.2022 г. до 31.10.2022 г. Първия месец от стажа е неплатен, а всеки следващ месец от стажа е платен.

Изисквания към кандидатите:

–––––––––––––––

• Да сте студент с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина – III или IV курс по специалността, която изучавате;

• Да се обучавате в професионалното направление, което е обявено за стажантската позиция;

• Да притежавате мотивация и желание за работа в екип;

• Да имате сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;

• Инициативност, креативност, много добри комуникативни умения;

• Владеенето на един западен език;
• Добра компютърна грамотност.

Ние Ви предлагаме:
––––––––––––––––

Възнаграждение за периода на стажа, след първия месец, който е неплатен;

• Сертификат за преминат стаж, който ще Ви послужи за професионална реализация в Банката или пред бъдещи работодатели.

• Стаж в дирекция на Банката в централно управление или във филиал на банката на територията на гр. София или страната (подробна информация за клоновете на банката виж на- https://www.municipalbank.bg/?page=map);

• Приятна среда с динамичен колектив.

• Възможност за професионално развитие; 

Необходими документи за кандидатстване:
–––––––––––––––––
• Мотивационно писмо;
• Автобиография.

Начин на кандидатстване:

–––––––––––––––––
• На страницата на www.jobs.bg или на сайта на Банката на адрес: www.municipalbank.bg, в раздел „Кариери“ ще намерите актуална информация обявените по звена стажантски позиции.

• Вашите документи, както и допълнителни специализации и сертификати от преминати обучения може да изпратите и на имейл: hr@municipalbank.bg.

• Краен срок за изпращане на документи 30.09.2022 г. С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово/гражданско правоотношение и сключване на трудов договор / договор за управление. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на Политика за поверителност и защита на личните данни в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.

Стажът може да се проведе в периода 01.05.2022 г.-31.10.2022 г., по избор на студента. Първият месец е безплатен, всеки следващ се заплаща.