Стажант-одитор в УМБАЛ АД – Бургас

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията, подпомага ръководството на организацията за постигане на целите чрез:

Идентифициране и оценяване на рисковете.

Оценяване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:

  • идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на УМБАЛ – Бургас АД;
  • съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
  • надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
  • ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
  • опазването на активите и информацията;
  • изпълнението на задачите и постигането на целите.

Даване на препоръки за подобряване на дейностите в организацията.

Съгласно ЗВОПС, целта на вътрешния одит, да оценява и допринася за подобряване на дейността на организацията, се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.

Стажант-одиторът изпълнява задълженията си в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Международните стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, нормативната уредба и вътрешните правила.

Можете да кандидатствате чрез програмата „Студентски практики“ на МОН: https://praktiki.mon.bg

Ако имате въпроси, свържете се с координатора на СЦКР на БСУ доц. Диана Съботинова: sabotinova@bfu.bg , 0882853165