СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ИНСПЕКТОРИ ПО БАНКОВ НАДЗОР В БНБ

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ИНСПЕКТОРИ ПО БАНКОВ НАДЗОР В ОТДЕЛ „МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПОЛИТИКА“


Обща характеристика на длъжността:
Извършва макропруденциален анализ и оценка на тенденциите и системните рискове, които могат да окажат влияние върху поддържането на стабилността на банковата система. Участва в процеса на приложение на макропруденциални инструменти и в наблюдението на основните рискове за банковата система. Участва в разработването и провеждането на макропруденциални стрес тестове и симулации.


Минимални изисквания:
Висше икономическо образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
Предпочитани специалности: финанси, макроикономика, международни икономически отношения, счетоводство, статистика, иконометрия, приложна математика или друга специалност, свързана с финансово моделиране;
Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
Отлични познания за работа с MS Office.


За предимство се считат:
умения за работа с бази данни;

аналитични разработки или научни публикации;
предишен трудов опит или стаж в банковата и финансовата сфера, свързан с финансов и количествен анализ на процеси, рискове и тенденции в банковата и финансовата система;
умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ.


Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.


Писменият изпит ще включва въпроси от областта на финансите, банковия надзорен процес и макропруденциалната политика.


Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.


За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.


Документи се подават в срок до 09.12.2022 г. по един от следните начини:

На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;

По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;

Лично в сградата на Българската народна банка.


Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.


Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.