Кариерна борса в БСУ

На 30 ноември 2022 г. от 11 до 15 часа в Бургаския свободен университет ще се проведе Ден на отворените врата.
Пред учениците от бургаските средни училища ще бъдат представени специалностите, по които Университетът ще приема студенти през следващата 2023-2024 академична година. Всички структурни звена са подготвили интересни представяния на образователния процес и изненади – викторини, бизнес-игри, психо-тестове, роботи, фотоволтаични панели, филм по криминалистика, работни ателиета и др.
Съпътващо събитие ще бъде и кариерна борса, която се провежда в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.
На това събитие водещи компании от региона и цялата страна ще имат възможност да представят на студентите и младите специалисти възможностите за кариерно развитие в България. Представителите на фирмите-участници ще презентират основна информация за своите компании, както и перспективите на бизнеса в съответната сфера.
За контакти: доц. д-р Веселина Жечева
vessi@bfu.bg