КАРИЕРНА БОРСА В БСУ

На 5 април 2023 г. от 11 до 15 часа в Бургаския свободен университет ще се проведе кариерна борса в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

На това събитие водещи компании от региона и цялата страна ще имат възможност да представят на студентите и младите специалисти възможностите за кариерно развитие в България. Представителите на фирмите-участници ще презентират основна информация за своите компании, както и перспективите на бизнеса в съответната сфера.

За контакти: доц. д-р Веселина Жечева – vessi@bfu.bg