Кариерна борса в БСУ

На 6 октомври 2023 г. в 13:30 часа в БСУ ще бъде открита кариерна борса с фокус към кариерно ориентиране на студенти по педагогика в образователните институции по проект BG.05M2OP001-2.016-0004- С01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.