Свободно работно място в БНБ

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА АРХИВИСТ В ОТДЕЛ „ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ“


Обща характеристика на длъжността:
Организиране и участие в дейностите по архивиране на документите в Българската народна банка;
Участие в разработването на наредби, правилници и методически указания, свързани с архивната дейност в съответствие с действащата законова и нормативна уредба;
Участие в обработването, разпределянето и съхраняването на документите в архивохранилищата на Българската народна банка;
Осъществяване на методическа помощ, ръководство и контрол при систематизирането и предаването на документи в Архива на банката от централно управление и касови подразделения;
Извършване на справки в Централния държавен архив и в Архива на Българската народна банка.


Минимални изисквания:
Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
Владеене на английски език – ниво А2 според европейската езикова рамка;
Задълбочени познания по архивистика, както и по нормативната и методическа уредба на дейността на архивите – Закон за националния архивен фонд, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, Методически кодекс на Държавна агенция „Архиви“.


Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.


Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.


Документи се подават в срок до 17.11.2023 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;

2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;

3. Лично в сградата на Българската народна банка.


Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).