СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ СЪТРУДНИЦИ

Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското общество в законодателния процес. Участието в Студентската програма е предизвикателство за студентите, които:

 • проявяват интерес към законотворческия процес в българския пар­ламент;
 • желаят да бъдат активни участници при определяне на ефективни законодателни решения;
 • проявяват любопитство за развитието на съвременното законода­телство и чуждестранни законодателни системи;
 • желаят да имат принос в процеса на синхронизация на българско­то с европейското законодателство;
 • стремят се да подобрят своята чуждоезикова подготовка в област­та на правото.

След успешно приключени три законодателни проучвания, законодателните сътрудници получават удостоверение за своето участие в Програмата.

ИЗБОРЪТ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

–  да са студенти от трети, четвърти и пети курс, дипломанти или мла­ди специалисти по специалност: право, международни отношения, политология, публична администрация;

 • да притежават добра компютърна грамотност;
 • да владеят чужди езици (минимум един, повече би било предим­ство);
 • да са запознати с юридическата терминология;
 • да имат добро представяне по време на учебния процес.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • формуляр за кандидатстване (формулярът може да се изтегли от страницата на Програмата – http://students.parliament.bg/);
 • автобиография;
 • академична справка;
 • сертификат за владеене на чужд език;
 • снимка.

Обява