КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници

СТУДЕНТСКАТА ПРОГРАМА

ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

обявява КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници

     Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското общество в законодателния процес. Участието в Студентската програма е предизвикателство за студентите, които:

 • проявяват интерес към законотворческия процес в българския пар­ламент;
 • желаят да бъдат активни участници при определяне на ефективни законодателни решения;
 • проявяват любопитство за развитието на съвременното законода­телство и чуждестранни законодателни системи;
 • желаят да имат принос в процеса на синхронизация на българско­то с европейското законодателство;
 • стремят се да подобрят своята чуждоезикова подготовка в област­та на правото.

            След успешно приключени три законодателни проучвания, законодателните сътрудници получават удостоверение за своето участие в Програмата.

ИЗБОРЪТ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ КОНКУРС

ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

–  да са студенти от трети, четвърти и пети курс, дипломанти или млади специалисти по специалност: право, международни отношения, политология, публична администрация;

 • да притежават добра компютърна грамотност;
 • да владеят чужди езици (минимум един, повече би било предимство);
 •  да са запознати с юридическата терминология;
 • да имат добро представяне по време на учебния процес.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • формуляр за кандидатстване (формулярът може да се изтегли от  страницата на Програмата – http://students.parliament.bg/);
 • автобиография;
      
 • академична справка;
 • сертификат за владеене на чужд език;
 • снимка.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА АДРЕС:

София 1169 пл. „Княз Александър I“ №1, Народно събрание на Република България, за Здравка Христова или по електронен път на e-mail: zdravka@parliament.bg тел. 02/ 939 23 45

Краен срок за подаване на документите: 10.03.2019 г.

Администрацията на Народното събрание на Република България е приела и прилага политика за защита на личните данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни. Повече информация за това как обработваме Вашите лични данни във връзка с кандидатстването и при провеждането на Студентската програма за законодателни проучвания може да получите от Съобщението за поверителност на личните данни на участниците в Студентската програма за законодателни проучвания, организирана от администрацията на Народното събрание, което може да намерите на електронната страница на Народното събрание с адрес:

http://www.parliament.bg/bg/gdpr.