Социален работник в Център за обществена подкрепа – гр. Поморие

Център за обществена подкрепа – гр. Поморие, обявява конкурс за набиране на следните специалисти:

1 щатна бройка – социален работник в социална услуга;

Длъжност, звено, териториално звено:

Социален работник в социална услуга, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на хуманитарните науки: „Социални дейности”, „Социална педагогика” или сходна хуманитарна наука; Семестриално завършили студенти на една от горепосочените специалности или сходна хуманитарна наука, също могат да кандидатстват за позицията;

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Провежда социална работа по методики според конкретния случай с деца и техните семейства, потребители на ЦОП – Поморие. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на потребителя на соц. услуги; Разработва индивидуални планове за предоставяне на социални услуги; Осъществява социална работа по индивидуален случай на деца в риск и техните семейства; Работи на терен и извършва мобилна социална работа; Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с деца, маргинални групи и др. потребители на социалната услуга в общността; Консултира, обучава, придружава, посредничи и работи с деца в риск, деца с увреждания, деца с противообществени прояви и техните семейства. Участва в процеса на социална интеграция, адаптация и придобиване на различни социални умения от детето и родителите. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  • да притежават опит в работата с деца в риск по смисъла на ЗЗД, деца с увреждания и техните семейства;
  • да познават етичния кодекс за работа с деца;
  • да умеят да работят в екип;
  • да умеят да планират и приоритезират работата си;
  • да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
  • опит в сферата се счита за предимство;

Работно време:

8 часов работен ден, при петдневна работна седмица, от 08:30ч. до 17:00ч. (обедна почивка от 12:30ч.-13:00ч.)

Други условия:

  • изпитателен срок в ползва на работодателя – 6 месеца.
  • транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи.

Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:

  1. по документи (Европейски формат на автобиография, мотивационно писмо);
  2. интервю – събеседване;

Място и срок за подаване на документи:

ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

ЧР – Антоанета Илиева, тел.: 0596/22351;

Управител ЦОП – Григор Йорданов: 0882420038; 0596/32435

Всеки работен ден, от 09:00ч. до 12:00ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

Краен срок за подаване на документи: 20.03.19г. вкл.